Untitled Document

Institutions

Union of Chemists in Bulgaria
Federation of Scientific Technical Unions in Bulgaria
Union of Scientists in Bulgaria
Bulgarian Academy of Sciences
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia
Prof. Asen Zlatarov University of Burgas
Faculty of Chemistry and Pharmacy, St. Kliment Ohridski University of Sofia
Faculty of Chemistry, Paisiy Hilendarski University of Plovdiv
Faculty of Chemistry, Konstantin Preslavski University of Shumen
Faculty of Chemistry, Neofit Rilski Southwest University of Blagoevgrad
University of Food Technologies, Plovdiv

Honorary Committee

D. Exerowa
I. Gutzow
I. Juchnovski
D. Klissurski
P. Kralchevsky
D. Pavlov
A. Popov
Ch. Tsvetanov

Scientific Committee

Chairman:

D. L. Tsalev

Members:

V. Bankova
M. Bojinov
L. Boyadjiev
V. Dimitrov
M. Georgiev
K. Hadjiivanov
G. Kadinov
D. Kashchiev
N. Koseva
S. Nenkova
J. Ninov
L. Petrov
O. Petrov
I. Pozharliev
I. Rashkov
T. Spassov
S. Stoilov
R. Stoyanova
A. Tafrova-Grigorova
C. Tzachev
Tz. Tzvetkoff
I. Valchev
E. Vasileva
E. Zhecheva

Organizing Committee

Chairman:

V. Beshkov

Scientific Secretaries:

Ch. Bonev
I. Havezov

Secretaries:

M. Bogdanov
V. Neychev

Local Committee

Chairman:

D. L. Tsalev

Members:

M. Bogdanov
J. Ninov
O. Petrov
C. Tzachev

Conference Organizer

Company for International Meetings Ltd. (WebSite)